Reactie VAV op de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Van Alkemadelaan

Onderstaande is onze reactie op de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Van Alkemadelaan. De beantwoording, van 7 september 2023, kan via deze link ingezien worden.


Op grond van de beantwoording kan van het volgende worden uitgegaan:

-De Van Alkemadelaan heeft de bestemming van een wijkontsluitingsweg, zoals vastgelegd in de Haagse Nota Mobiliteit 2011 (RIS180762a) en uitgewerkt in de Kadernota straten, wegen en lanen 2015 (RIS2803030). (beantwoording vraag 1)

-Wat betreft de aantallen motorvoertuigen per (werk)dag komt het college uit op 14.000 per rijrichting, dus 28.000 in totaal. Dit is nog meer dan waar VAV bij haar tellingen op uitkomt (26.000 per dag). (beantwoording vraag 2)

-De inrichting van de Van Alkemadelaan voldoet niet aan het wegprofiel voor een wijkontsluitingsweg (2 rijbanen met elk 1 rijstrook). (beantwoording vraag 5)

-De Noordelijke Randweg en de Landscheidingsweg zijn de betere route richting Scheveningen. (beantwoording vraag 6)

-De capaciteit van de smalle fietspaden is (op drukke stranddagen) onvoldoende. (beantwoording vraag 7)

-Verkeer dat van het snelwegennet afkomt en naar Scheveningen wil, moet bij grote voorkeur niet over de Van Alkemadelaan rijden. (beantwoording vraag 13)

Reactie op de beantwoording van de vragen

Met betrekking tot de beantwoording van de vragen 5, 11, 12 a, 14, 15, 16, 18, 19 en 20

Het college stelt de herinrichting van de Van Alkemadelaan (2 rijbanen met elk 1 rijstrook)  afhankelijk van nader onderzoek en de effecten op het netwerk. Maar de Van Alkemadelaan is een wijkontsluitingsweg en heeft vanuit die bestemming geen functie voor doorstromend verkeer. Dit is door de raad al in 2011 vastgesteld en is nog steeds geldend beleid. Er is een randweg aanwezig. Het college bouwt buiten het vastgestelde beleid om een eigen voorwaarde in (eerst onderzoek naar de effecten op het netwerk doen), komt met niets concreets, voert het beleid niet uit en zegt in feite dat het op enig moment wel zal zien of het tot herinrichting overgaat. Het college/de wethouder vaart zijn eigen koers, houdt bewoners al jarenlang aan het lijntje en probeert dat met deze beantwoording van de vervolgvragen ook bij de raad te doen, evenals met de beantwoording van de eerdere vragen van Marieke van Doorn. Dit terwijl meer dan 1000 wijkbewoners middels een petitie de gemeente hebben opgeroepen om zo spoedig mogelijk de herinrichting met 2 rijbanen met elk 1 rijstrook uit te voeren. Zie voor al hun zorgen https://www.vanalkemadelaanveilig.nl/2022/03/31/de-nieuwe-petitie-stand-en-reacties/.

Met betrekking tot de beantwoording van vraag 2:

Het college kan bij de telling van het aantal motorvoertuigen geen splitsing maken naar doorgaand verkeer, omdat daarvoor nader onderzoek nodig is.

VAV vraagt zich af wat het college in de afgelopen jaren wel heeft onderzocht. Dat er veel doorgaand verkeer is, is duidelijk. Benoordenhout heeft 15.085 inwoners (https://allecijfers.nl/wijk/wijk-04-benoordenhout-den-haag/) en is een woonwijk, met een aantal voorzieningen. Het aantal inwoners (waaronder ook een aantal van 2.625 0-15 jarigen) en de mogelijke bestemmingen in deze wijk kunnen nooit (het overgrote deel) van de 28.000 motorvoertuigen per dag verklaren.

Iedereen die hier woont weet dat er veel doorgaand (sluip)verkeer is, dus verkeer dat eigenlijk de Noordelijke Randweg zou moeten nemen of een sluiproute neemt om via de Van Alkemadelaan en de Wassenaarsweg de hoek Zuid Hollandlaan – Koningskade te omzeilen. In de Nota Mobiliteit 2011 wordt de Van Alkemadelaan op p. 145 expliciet benoemd als “wijkontsluitingsweg met nu nog veel doorgaand verkeer” die wordt ingericht als “stadslaan” (2×1 rijstrook). Het doorgaande verkeer is sinds 2011 niet minder geworden.

Het college geeft geen antwoord op de vraag of apart is bijgehouden hoeveel vrachtverkeer de Van Alkemadelaan dagelijks verwerkt. VAV heeft bij een van haar tellingen 700 vrachtwagens en 250 bussen op een dag gemeten en daarbij opgemerkt dat het aantal vrachtwagens in werkelijkheid een stuk hoger is omdat niet alles kon worden gemeten. Op een andere dag zijn 841 vrachtwagens geteld (zie voor de metingen www.vanalkemadelaanveilig.nl). De metingen van VAV pakken blijkbaar zeker niet te hoog uit, gelet op de door de gemeente gemeten hoeveelheid van 28.000 motorvoertuigen per dag. Vrachtverkeer (behoudens de paar vrachtwagens voor bevoorrading van winkels) en touringcars hebben geen bestemming in de wijk.

Met betrekking tot de beantwoording van vraag 4:

Het college geeft geen afdoende antwoord op de vraag wat de V85 van de Van Alkemadelaan is. Het noemt alleen wat gemeten is met de snelheidsinformatiedisplay die in de periode van 24 mei tot 4 juli (2023) heeft gehangen ter hoogte van de Breitnerlaan (rijrichting Scheveningen). Dit is maar één rijrichting en een beperkt stuk van de Van Alkemadelaan. Onze ervaring is dat automobilisten snelheid minderen als ze weten dat er een display hangt. Op de vraag of de V85 is berekend per uur van de dag geeft het college geen antwoord. Wat wij zien is dat er in de spits minder hard wordt gereden omdat het dan te druk is en dat als de weg vrij is er met veel hogere snelheden wordt gereden. In de rijrichting van de Benoordenhoutseweg wordt er op dit deel van de weg mogelijk nog harder gereden, met de verkeerslichten in het zicht. Overigens wordt er op het deel tussen de Wassenaarseweg en de Waalsdorperweg ook hard of nog harder gereden.

Uit de beantwoording blijk dat er door de politie in 3 jaar tijd 5 maal is gehandhaafd, waarbij onduidelijk is waar, wanneer, hoe laat dit was en wat de handhaving feitelijk inhield. Wat hier ook van zij, 5 maal in 3 jaar tijd is zo incidenteel dat dit niet als daadwerkelijke handhaving kan gelden. Overigens heeft het hoofd van bureau Overbosch op een eerder moment aan ons meegedeeld dat de politie niet kan handhaven gelet op de huidige weginrichting.

Met betrekking tot de beantwoording van vraag 9

De Van Alkemadelaan heeft vier door verkeerslichten geregelde oversteekplekken voor voetgangers en fietsers over een lengte van 1,6 kilometer. Voetgangers en fietsers steken op allerlei hoogtes de laan over, het is immers een laan door een woonwijk. Twee derde van de wooneenheden in de wijk bevindt zich aan de ene kant van de Van Alkemadelaan en een derde aan de andere kant. Aan beide kanten zijn er diverse voorzieningen. Doordat mensen 2×2 rijstroken oversteken is er het risico op afdekongevallen. De middenberm ter hoogte van de Breitnerlaan, die het college “niet breed” noemt, is breder dan de middenberm op de rest van de Van Alkemadelaan. Het college ontkent de wijkfunctie die de Van Alkemadelaan heeft en wil bijvoorbeeld dat bewoners 600 meter omlopen om via de oversteek de bushalte of de scholen/winkels recht aan de overkant van de weg te bereiken. Mensen doen dit niet en sommigen (bijvoorbeeld ouderen) kunnen het gewoon niet. Zie voor beelden van de oversteek ter hoogte van de Breitnerlaan onze website. Gelet op de functie van wijkontsluitingsweg die de Van Alkemadelaan heeft zouden hier en over de gehele 1,6 kilometer meerdere veilige oversteekmogelijkheden moeten komen.

Met betrekking tot de beantwoording van vraag 12b

Het geluidsreducerende asfalt dat in 2016 is aangelegd heeft geen effect meer, na 7 jaar met een dermate groot volume aan verkeer als op de Van Alkemadelaan. Uit het geluidsrapport van 18 oktober 2022 (link) blijkt dat de geluidsbelasting aan de Van Alkemadelaan zeer hoog is en dat de Van Alkemadelaan een geluidknelpunt is. Er moet door de gemeente vóór 18 juli 2024 een actieplan voor de aanpak van geluidknelpunten zijn vastgesteld. Hierover lezen wij niets in de beantwoording.

VAV, september 2023

Related posts

Leave a Comment