Reactie VAV op de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Van Alkemadelaan

Onderstaande is onze reactie op de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Van Alkemadelaan. De beantwoording, van 7 september 2023, kan via deze link ingezien worden. Op grond van de beantwoording kan van het volgende worden uitgegaan: -De Van Alkemadelaan heeft de bestemming van een wijkontsluitingsweg, zoals vastgelegd in de Haagse Nota Mobiliteit 2011 (RIS180762a) en uitgewerkt in de Kadernota straten, wegen en lanen 2015 (RIS2803030). (beantwoording vraag 1) -Wat betreft de aantallen motorvoertuigen per (werk)dag komt het college uit op 14.000 per rijrichting, dus 28.000 in totaal. Dit…