Werkbezoek Commissie Leefomgeving aan de Van Alkemadelaan

Op 8 maart 2023 hebben leden van de Commissie Leefomgeving een werkbezoek aan de Van Alkemadelaan gebracht.

Leden van Van Alkemadelaan Veilig hebben de Commissie welkom geheten en uitgebreid de problematiek rondom de Van Alkemadelaan uitgelegd, mede aan de hand van de diverse informatie die ook op deze site staat. Vervolgens hebben we gezamenlijk een wandeling gemaakt langs de Van Alkemadelaan, om ter plekke de situatie ook te kunnen beleven.

Wij hebben dit zeer gewaardeerd en willen onze dank uitspreken.

Hieronder de boodschappen die we aan de Commissie hebben meegegeven voor de commissievergadering op 16 maart 2023:

Wij zijn Van Alkemadelaan Veilig, een groep bezorgde wijkbewoners. Vandaag overhandigen wij u 1000 petities van onze achterban. Dit zijn wijkbewoners en gebruikers van de Van Alkemadelaan. In deze petitie vragen al die ondertekenaars niets raars of onrealistisch. Wij vragen dat de gemeente nu eindelijk haar toezegging nakomt en haar eigen beleid uitvoert. En dat is een herinrichting van de Van Alkemadelaan van 2 rijstroken per rijrichting naar 1 rijstrook per rijrichting. Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

U bespreekt vandaag de ‘Verkeersstrategie Den Haag 2030’. In deze strategie staat het volgende. De ambitie is dat Den Haag naar 0 verkeersslachtoffers gaat. Fietsers en voetgangers staan centraal. Zij zijn kwetsbaar. Het eerste thema in de strategie is, wij citeren: “we zorgen voor voldoende en veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers en een bijbehorende inrichting van de openbare ruimte. Waar dit ten koste gaat van de ruimte voor het gemotoriseerde verkeer, speelt veiligheid de zwaarste rol in de afweging.”.

Maar nergens is de Van Alkemadelaan genoemd. En wij zijn al 3 jaar bezig aandacht hiervoor te vragen van de gemeente.

Wij geven een korte schets van de situatie.

De Van Alkemadelaan heeft twee rijbanen, een richting Scheveningen en een richting het Willem Witsenplein. Iedere rijbaan heeft 2 (of meer) rijstroken. Fysieke snelheidsbelemmeringen zijn er niet en dus wordt er hard gereden. Dan zijn er nog de 750 vrachtwagens en 200 bussen/touringcars per dag. Dit is over een lengte van 1,5 km. Over deze lengte zijn er maar 4 officiële oversteekplekken.

De Van Alkemadelaan heeft de bestemming van een wijkontsluitingsweg. Dat is logisch want de laan loopt dwars door Benoordenhout. Grofweg woont 66% van de wijkbewoners aan de ene kant en 33% aan de andere kant. Er zijn aan weerszijden van de laan 10 scholen (7 basis- en 3 middelbare scholen) en er zijn 14 sportclubs. Er zijn dus zeer veel oversteekbewegingen door kinderen en ouders, fietsers en voetgangers, op allerlei plekken. Zij komen vast te staan op een smalle middenberm.

We zien dagelijks bijna- ongelukken met fietsers en voetgangers. Moeten we echt wachten op een dodelijk ongeluk? Gemeente: u houdt een zeer onveilige situatie in stand voor uw meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Uw ambitie gaat u zo zeker niet halen.

Wij vragen de gemeente nu eindelijk haar eigen beleid uit te voeren. Wij lichten dat toe. In 2003 is de Noordelijke Randweg de N14 aangelegd om doorgaand autoverkeer om de wijk te leiden. In de Haagse Nota Mobiliteit van 2011 staat dat de Van Alkemadelaan zal worden ingericht als wijkontsluitingsweg met 1 rijstrook per rijrichting. Bij de Groot Hertoginnelaan, Laan van Meerdervoort en de Valkenboschlaan, ook in de nota genoemd, is dit allang gebeurd. Maar de gemeente heeft ons links laten liggen.

In 2019 heeft de gemeente via Benoordenhout Begroot aan wijkbewoners gevraagd wat zij belangrijk vinden in de wijk. Initiatieven voor een veilige Van Alkemadelaan hadden bij elkaar de meeste steun. Maar hier is niets mee gedaan.

In 2021 heeft VAV een gesprek gehad met de vorige wethouder Van Asten. Door hem werd ons een rapport over de veiligheid en leefbaarheid (geluidsbelasting en uitstoot) van de Van Alkemadelaan toegezegd. Dat rapport is na bijna 2 jaar nog steeds niet verstrekt. Wat betreft geluid is in ieder geval duidelijk dat de bewoners van de Van Alkemadelaan 24/7 aan een extreme geluidsbelasting worden blootgesteld.

Op 19 januari jl. hebben wij een gesprek gehad met de huidige wethouder. De wethouder heeft ons het gevoel gegeven dat hij de zorgen van de wijkbewoners volstrekt niet serieus neemt. De wethouder wil het rapport over de veiligheid van de Van Alkemadelaan niet publiceren voordat er een rapport over een verkeersnetwerkvisie verschijnt. Auto’s boven mensen. Dit staat toch volkomen haaks op de Verkeersstrategie?

Op 8 maart jl. heeft een grote groep leden van uw verkeerscommissie een werkbezoek aan de Van Alkemadelaan gebracht. Dit hebben wij zeer gewaardeerd. U heeft de situatie met eigen ogen gezien, heeft naar ons geluisterd en heeft vragen gesteld.

Wij sluiten af. Wij hebben 2 verzoeken:

  1. Wij vragen u ervoor te zorgen dat het rapport over de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Van Alkemadelaan zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd en niet wordt achtergehouden.
  2. Wij vragen u ervoor te zorgen dat de Van Alkemadelaan op een zo kort mogelijke termijn wordt ingericht als een wijkontsluitingsweg.

Wij danken u voor uw aandacht.

Related posts

Leave a Comment