Update vanuit Van Alkemadelaan Veilig

Op 24 December hebben wij een update gestuurd naar alle ondertekenaars van de petitie. Zie hieronder het bericht.

Dutch version

U bent een van de ondertekenaars van de petitie voor een herinrichting van de Van Alkemadelaan als wijkontsluitingsweg. Uiteindelijk hebben maar liefst 1013 wijkbewoners deze petitie voor de gemeenteraad ondertekend.

Het is enige tijd geleden dat u van ons heeft gehoord. Wij hebben ondertussen niet stilgezeten en willen u bij deze informeren over de stand van zaken.  

Door de vorige wethouder, Robert van Asten, is een rapport over de Van Alkemadelaan toegezegd. Als het goed is dan verschijnt dit rapport binnenkort, waarna het zal worden besproken in de commissie leefomgeving van de gemeenteraad. Wij mogen dan inspreken en zullen de petities overhandigen.

Vooruitlopend hierop hebben wij de leden van de commissie leefomgeving geïnformeerd over wat er speelt en over de ruim 1000 handtekeningen. Ook hebben wij de leden (geanonimiseerd) de 250 veelzeggende opmerkingen toegezonden die zijn gemaakt door velen van u. De leden van de commissie hebben ons naar aanleiding hiervan gevraagd om in maart 2023 voor hen een werkbezoek aan de Van Alkemadelaan te organiseren.

Verder zullen wij in januari een ontmoeting hebben met de nieuwe wethouder, Anne Mulder.

Het signaal uit de wijk wordt dus duidelijk serieus genomen. Wij zullen u van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte houden. U kunt ook altijd kijken op onze website www.vanalkemadelaanveilig.nl.

Als u belangrijke informatie voor ons heeft of ons kunt ondersteunen, dan horen wij dat graag.

Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig 2023.

Met vriendelijke groet,

Paul Treanor namens VAV


English version

You are one of the signatories of the petition for the redevelopment of the Van Alkemadelaan as a district access road. In the end, no less than 1013 residents signed this petition for the city council.

It’s been some time since you heard from us. We have not been idle in the meantime and would like to inform you about the current situation.

A report on the Van Alkemadelaan has been promised by the previous alderman, Robert van Asten. If all goes well, this report will be published soon, after which it will be discussed in the ‘living environment’ committee of the municipal council. We may then speak and will hand over the petitions.

In anticipation of this, we have informed the members of the ‘living environment’ committee about what is going on and about the more than 1000 signatures. We have also sent to members (anonymously) the 250 telling comments made by many of you. In response to this, the members of the committee have asked us to organize a working visit to the Van Alkemadelaan for them in March 2023.

We will also have a meeting with the new alderman, Anne Mulder, in January.

The signal from the neighborhood is therefore clearly taken seriously. We will keep you informed of important developments. You can also always check our website www.vanalkemadelaanveilig.nl.

If you have important information for us or can support us, we would like to hear from you.

For now we wish you happy holidays and a prosperous 2023.

Sincerely,

Paul Treanor on behalf of VAV

Related posts

Leave a Comment