Wijkvereniging zet in op verkeersveiligheid

Het jaarplan 2022 van de wijkvereniging Benoordenhout benoemt expliciet de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg als wegen met de hoogste prioriteit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij noemt de wijkvereniging ook expliciet de bewonersgroep ‘Van Alkemadelaan Veilig’ en de bewondersgroep rondom de Benoordenhoutseweg.

Hieronder een selectie uit het jaarplan 2022 betreffende verkeersveiligheid.

Verkeer

Wijkvereniging blijft zich in 2022 inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren op wegen in onze wijk waar structureel te hard gereden wordt. De wijkvereniging richt zich daarbij zowel op de korte- als lange termijn maatregelen, en baseert zich op data en feiten. Wegen met de hoogste prioriteit betreffen de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg.

De wijkvereniging heeft begin 2021 door de gemeente laten onderzoeken of de waarschuwingsdisplays die periodiek bij de Benoordenhoutseweg worden geplaatst effectief zijn om te hard rijden tegen te gaan. Dat bleek niet het geval. De wijkvereniging heeft vervolgens gevraagd naar oplossingen die wel effectief zijn. Dat traject kwam in een stroomversnelling door een ernstig ongeluk op de Benoordenhoutseweg. Gemeente heeft naar aanleiding van dat ongeluk toegezegd om op korte termijn concrete maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor  de lange termijn start zij een onderzoek om te bezien of de weg anders ingericht kan worden. De wijkvereniging houdt de uitvoering van deze toezeggingen scherp in de gaten. Dat doet de wijkvereniging niet alleen. Ook twee buurtinitiatieven zijn nauw betrokken: ‘Van Alkemadelaan Veilig’ en bewoners aan de Benoordenhoutseweg die zich gegroepeerd hebben.

Ander aandachtspunt van de wijkvereniging blijft het in de gaten houden van de herinrichting van meerdere wegen in de wijk, waarbij de snelheid vaak wordt teruggebracht van 50 km/u naar 30 km/u. Dit zogenaamde afwaarderen van wegen heeft positieve effecten voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de straten, maar kent ook gevolgen voor de doorstroming en bereikbaarheid van onze wijk, en voor het openbaar vervoer. De wijkvereniging zal er alert op zijn dat de gemeente tijdig wijkgenoten betrekt bij de besluitvorming. 

Straten die hoog op de lijst staan voor 2022 betreffen de Ruychrocklaan (tussen de Van Alkemadelaan en de Cees Laseurlaan) en de Van Hogenhoucklaan (tussen de Wassenaarseweg en de Ruychrocklaan) en de Carel van Bylandtlaan.

Related posts

Leave a Comment